Jean-Marie Dürrer
Jean-Marie Dürrer
68 Joer
Pensionéierte Professer
Gemengeconseiller
President vun der Amenagementskommissioun
Member vum Office Social