Marie-Josée Majerus
Marie-Josée Majerus
58 Joer
Chargée de Cours an der Grondschoul
Member vun der Sports- a Veräins- a vun der Sozialkommissioun