Nicole Hentzen-Petin
Nicole Hentzen-Petin
51 Joer
Hausfra
Member vun der Baute- a vun der Schoulkommissioun