Skip to content

Gemengewalen 2023

EISKANDIDATEN

Nico Pundel

57

LU 

 • 57 Joer 
 • Bestuet a Papp vun erwuessene Kanner 
 • Ingenieur, techneschen Direkter bei der Stad Lëtzebuerg am Beräich Energie an Ëmwelt 
 • Buergermeeschter ze sinn ass eng grouss Éier fir mech an ech probéieren do ze sinn fir all déi 10.500 Bierger déi zu Stroossen wunnen 
 • Meng Fräizäit verbréngen ech am léifsten mat engem gudde Buch op der belscher Küst 

FR 

 • 57 ans 
 • Marié et père d’enfants adultes 
 • Ingénieur, directeur technique à la Ville de Luxembourg dans le domaine de l’énergie et de l’environnement 
 • Être maire est un grand honneur pour moi et j’essaie d’être là pour les 10 500 citoyens qui vivent à Strassen 
 • Je passe mon temps libre de préférence sur la côte belge avec un bon livre 

EN 

 • 57 years old  
 • Married with adult children 
 • Engineer, technical director at the City of Luxembourg in the field of energy and environment 
 • Being mayor is a great honour for me and I try to be there for the 10,500 citizens who live in Strassen 
 • I spend my free time preferably on the Belgian coast with a good book 

Anne Arend ép. Lahaut

43

LU 

 • 43 Joer 
 • Mamm vun engem Meedchen 
 • Bankereviseur bei der CSSF 
 • Gemengeconseillère
 • Presidentin vun der Finanzkomissioun  
 • Member vun der Schoulkomissioun 
 • Trésorière vun der CSV Sektioun Stroossen 
 • Ech hëllefe gäre mat bei ville lokale Manifestatiounen 
 • Ech léieren am Moment Trompett spillen 
 • Ech setze mech an fir Integratioun a Kommunikatioun  

 

FR 

 • 43 ans 
 • Mère d’une fille 
 • Réviseur bancaire auprès de la CSSF 
 • Conseillère communale
 • Présidente de la Commission des Finances  
 • Membre de la Commission Scolaire 
 • Trésorière de la section locale du CSV 
 • J’apporte mon aide lors de nombreuses manifestations locales 
 • J’apprends actuellement à jouer de la trompette 
 • Je m’engage pour l’intégration et la communication 

EN 

 • 43 years old 
 • Mother of a daughter 
 • Banking supervisor at the CSSF 
 • Member of the Municipal Council
 • President of the Finance Commission 
 • Member of the School Commission 
 • Treasurer of the local CSV section 
 • I give a hand at several local events 
 • I’m currently learning how to play the trumpet 
 • I am committed to furthering integration and communication 

Laurent Braun

28

LU 

 • 28 Joer 
 • Ingenieur, Analyst am Beräich vun der Transition écologique 
 • Member beim FC UNA Strassen 
 • An menger Fräizäit maachen ech gäre Sport, liese Bicher an ënnerhuelen Aktivitéite mat Kolleegen 

FR 

 • 28 ans 
 • Ingénieur, analyste dans le domaine de la transition écologique 
 • Membre du FC UNA Strassen 
 • Dans mon temps libre j’aime pratiquer du sport, lire des livres et faire des activités avec mes amis 

EN 

 • 28 years old 
 • Engineer, analyst in the field of the ecological transition 
 • Member of FC UNA Strassen 
 • In my free time I enjoy doing sports, read books and undertake activities with friends 

Andrew Butler

57

LU 

57 Joer 

Training & Assurance Beroder 

D’Communautéit zesummenzebréngen 

Chancegläichheets- an Integratiounskommissiounen 

Aktiven Choralsänger 

Ech sëtze mech an fir Aktivitéiten an Evenementer vun der Gemeng déi zur Integratioun vun de Bierger bäidroen

FR 

57 ans  

Consultant Formation & Assurances  

Rassembler la communauté 

Commissions de l’égalité des chances et de l’Intégration 

Chanteur de chorale actif 

Je m’engage et participe à des événements qui contribuent à l’intégration des citoyens à Strassen

EN  

57 years old 

Training & Insurance consultant 

Bringing the community together 

Equal Opportunities and Integration Commission 

Active choir singer 

Bring the community together and promoting events to help integrate residents in Strassen

Guy Clees

45

LU 

 • 45 Joer 
 • Bestuet a Papp vun zwee Meedecher (3 a 6) 
 • Staatsbeamten 
 • Sekretär vun der Finanzkomissioun,  
 • Member vun der Amenagementskomissioun 
 • Comitésmember vun der CSV Sektioun Stroossen 
 • Engagéierte Familljepapp, senge Matbierger géigeniwwer emmer hëllefsbereet 
 • Ech reese gär a schaffe gär dobaussen 

 

FR 

 • 45 ans 
 • Marié et père de deux filles (3 et 6) 
 • Fonctionnaire d’État 
 • Secrétaire de la Commission des Finances  
 • Membre de la Commission de l’Aménagement 
 • Membre du comité de la section locale du CSV 
 • Père de famille engagé et toujours prêt à donner un coup de main aux autres 
 • J’aime voyager et les travaux à l’extérieur 

EN 

 • 45 years old 
 • Married and father of two daughters (3 and 6) 
 • State official 
 • Secretary of the Finance Commission 
 • Member of the Planning and Development Commission 
 • Member of the committee of the local CSV section 
 • Devoted family dad and always helpful to the community 
 • I love to travel and working outside 

Michel Coimbra

47

LU 

47 Joer 

Staatsemployé 

Integratiounskommission 

Benevol a Member vun der Croix-Rouge Stroossen  

Aktive Member vun der Choral Sainte-Cécile Stroossen 

Ech sangen a liese gär a maache lang Spadséiergäng mat mengem Hond

 

FR 

47 ans 

Employé de l’État 

Commission de l’intégration 

Bénévole et membre de la Croix-Rouge Strassen 

Membre actif de la Chorale Sainte-Cécile Strassen 

J’adore chanter, je lis des livres et j’aime faire de longues promenades avec mon chien

EN 

47 years old 

State employee 

Integration Commission 

Active volunteer and member of the Croix-Rouge Strassen  

Active member of the Choral Sainte-Cécile Strassen 

I like singing, reading books and going for long walks with my dog

Dimena Ernst

47

LU 

47 Joer  

Enseignante 

Mamm vun dräi Kanner  

CSV Stroossen Member 

Mir brauchen nei Léisungen fir de Logement an enger sécherer an attraktiver Gemeng 

 

FR 

47 ans  

Enseignante  

Mère de trois enfants  

Membre du CSV Strassen  

Nous avons besoin de nouvelles solutions en matière de logement dans une commune sûre et attrayante 

  

EN 

47 years old 

French teacher 

Mother of 3 children  

CSV Strassen member 

We need new solutions for housing in a safe and attractive community

Dora Fernandes

29

LU 

 • 29 Joer 
 • Aarbechtspsychologin 
 • Chargée d’études um Niveau vum non formellen Bildungssekteur 
 • Wärend de Studien als Animatrice bei de Summeraktivitéiten an der Gemeng aktiv
 • Plazen déi d’Convivialitéit an d’Wuelbefanne favoriséiere sinn äusserst Wichteg
 • Ech si gär sozial a genéisse gär e gudde Plat

FR 

 • 29 ans 
 • Psychologue du travail 
 • Chargée d’études au niveau du secteur de l’éducation non formelle 
 • Pendant les études, engagée en tant qu’animatrice aux activités d’été de la commune 
 • Les espaces qui favorisent la convivialité et le bien-être sont d’une importance capitale pour tous 
 • J’adore socialiser et apprécier un bon repas

EN 

 • 29 years old 
 • Work psychologist 
 • Non-formal education sector researcher 
 • During the studies, involved in the summer activities of the commune as an animator 
 • Spaces that promote conviviality and well-being are of great importance to everyone 
 • I love socializing and enjoying a good meal

Tun Gierenz

27

LU 

 • 27 Joer 
 • Ekonomist 
 • Member vun der Jugendkommissioun 
 • CSJ Member 
 • Komiteesmember vum Club des Jeunes Bartreng 
 • Veräinsliewen an den domat verbonnene Benevolat fërderen den Zesummenhalt an eiser Gesellschaft. 
 • A menger Fräizäit reesen a wanderen ech gären. 

 

FR 

 • 27 ans 
 • Economiste 
 • Membre de la commission de la jeunesse 
 • Membre du CSJ 
 • Membre du comité du Club des Jeunes Bartreng 
 • La vie des clubs et le bénévolat associé favorisent la cohésion de la société. 
 • Dans mes temps libres, j’aime voyager et faire de la randonnée. 

 

EN 

 • 27 years old 
 • Economist 
 • Member of the youth commission 
 • CSJ Member 
 • Committee member of the Club des Jeunes Bartreng 
 • Club life and the associated volunteerism promote the cohesion of society. 
 • In my spare time, I like to travel and hike. 

Sonia Gleis

38

LU: 

38 Joer 

Diploméiert Konschthistorikerin 

CSV Stroossen Member 

Aktiv Kënschtlerin 

Konscht a Kultur verbënnt a bréngt Populatiounen zesummen

FR: 

38 ans 

Diplômée en histoire de l’art 

Membre du CSV Strassen 

Artiste active 

La culture crée un trait d’union entre les gens, elle permet la communication et la rencontre des populations

EN: 

38 years old 

Graduated art historian 

CSV Strassen member 

Active artist 

Culture brings people together and promotes communication and integration

Nicole hentzen-Petin

57

LU 

57 Joer 

Bestuet a Mamm vun 2 erwuessene Meedecher 

Sekretärin 

Member vun der Bautekommissioun 

Member vun der Verkéiers- a Mobilitéitskommissioun 

Ech engagéiere mech fir déi douce Mobilitéit 

 

FR 

 57 ans 

Mariée, mère de 2 filles adultes 

Secrétaire 

Membre de la commission des bâtisses 

Membre de la commission de la circulation et mobilité 

Je m’engage pour la mobilité douce 

 

EN 

 57 years old 

Mother of 2 adult daughters 

Secretary 

Member of the building commission 

Member of the traffic and mobility commission 

I am committed to the soft mobility 

Guy Hirtz

62

LU 

 • 62 Joer 
 • Gebiertege Stroossener 
 • Papp vun zwee erwuessene Kanner 
 • Säit 2019 pensionéiert 
 • Member vun der Mobilitéits- a vun der Chancegläichheetskommissioun. 
 • Ech fuere gäre Vëlo a Moto 

FR 

 • 62 ans 
 • Natif de Strassen 
 • Père de deux enfants adultes 
 • Pensioné depuis  2019 
 • Membre de la commission de la mobilité et de l’égalité des chances 
 • J’aime faire du vélo et de la moto 

EN 

 • 62 years old 
 • Native of Strassen 
 • Father of two adult children 
 • Pensioner since 2019  
 • Member of the Mobility and Equal Opportunities Commission  
 • I like cycling and motorcycling

Josée Majerus

64

LU 

 • 64 Joer 
 • Mamm vun engem erwuessene Meedchen 
 • Pensionéiert Enseignante 
 • Presidentin vum Office Social Stroossen 
 • Presidentin vun der Sozial- an Drëttalterskommissioun 
 • Member vun der Sports- a Veräinskommissioun 
 • Sekretärin vun der Croix-Rouge Stroossen 
 • Sekretärin vun der CSV Stroossen 
 • Benevol engagéiert bei den obdachlose Mënschen 

FR 

 • 64 ans 
 • Mère d’une fille adulte 
 • Enseignante retraitée 
 • Présidente de l’Office Social Strassen 
 • Présidente de la commission sociale et du 3e âge 
 • Membre de la commission des sports et associations locales 
 • Secrétaire de la Croix-Rouge Strassen 
 • Secrétaire du CSV Strassen 
 • Engagée bénévolement auprès des personnes sans-abris 

EN 

 • 64 years old 
 • Mother of an adult daughter 
 • Retired teacher 
 • President of the Social Welfare Office Strassen 
 • President of the Social and Third Age Committee 
 • Member of the Sports and Association Committee 
 • Secretary of Croix-Rouge Strassen 
 • Secretary of CSV Strassen 
 • Volunteering at a homeless shelter 

Charlotte Roger-Bassing

57

LU 

57 Joer 

Bestuet a Mamm vun zwee erwossene Kanner 

Schaffen an der Hotellerie 

Member vum Office Social 

Member vun der Sozial- an Drëttalterskommissioun 

Ech engagiere mech fir sozial Integratioun vun Leit mat Behënnerung  

 

FR 

57 ans 

Mariée et mère de deux enfants adultes 

Je travaille dans l’hôtellerie 

Membre de l’Office Social 

Membre de la Commission Sociale et du Troisième Âge 

Je m’engage pour l’intégration sociale des personnes en situation de handicap 

 

EN 

57 years old 

Married and mother of two grown children 

Working in the hotel industry 

Member of the Social Office 

Member of the Social and Third Age Commission 

I’m committed to the social integration of people with disabilities 

 

Madalina Stana

42

LU 

 • 42 Joer 
 • Rumänin, Mamm vun 2 Kanner 
 • Manager fir Geschäftsentwécklung 
 • D’Plaz wou mir liewen ass déi wou mir déi meeschten Zäit verbréngen, loosst eis se fantastesch maachen. 
 • Fir eng vereenegt international Communautéit an ëmweltfrëndlech Schoulen 
 • Sport, Bicher an Téi hunn ech gär 

FR 

 • 42 ans 
 • Roumaine, mère de 2 enfants 
 • Responsable du développement des entreprises 
 • L’endroit où nous vivons est celui où nous passons la majorité de notre temps, faisons en sorte qu’il soit fabuleux. 
 • Pour une communauté internationale unie et des écoles respectueuses de l’environnement  
 • Amatrice de sport, de livres et de thé 

 EN 

 • 42 years old 
 • Romanian, Mum of 2 
 • Business Development Manager 
 • The place we live is where we spend most of our time, let’s make it fabulous. 
 • For a united international community and eco-friendly schools  
 • Sports, books and tea lover 

Hits: 318