Skip to content

walresultat

🇱🇺 Léif Stroossener Biergerinnen a Bierger, Merci fir d‘Vertrauen dat Dir der CSV Stroossen, a virun allem dem Buergermeeschter, entgéintbruecht huet!

Mat +9,5 % Stëmmen huet d‘CSV 5 Sëtz kritt (+2) an de Buergermeeschter Nico Pundel ass mat Ofstand Éischtgewielte mat 2.313 Stëmmen (+73,9%).

D‘Koalitioun CSV-LSAP huet +1,7% zougeluecht. Well d’Majoritéit vun 2017-2023 bestätegt gin ass, well déi gréng vill Iddie a Projeten vun der leschter Koalitioun matgedroen hunn a well mer Programmer hunn déi zesummepassen, hu mir decidéiert fir eng stabil Dräierkoalitioun ‚CSV-LSAP-déi gréng‘ opzesetzen. Politik gëtt vu Leit gemaach fir d’Leit. Mir hunn 6 Joer virun eis an ee grousse Programm. Wa mir wëlle séier viru komme mussen d’Entscheedunge séier falen. Dat geet iwwert ee gutt ofgestëmmte Programm an ee gutt Mateneen an der Majoritéit.

D’CSV Stroossen mat hirer ganzer Ekipp ass zu 100% fir Iech engagéiert.

MÉI NO. MÉI STROOSSEN.

🇫🇷 Chers citoyennes et citoyens de Strassen, Merci pour la confiance que vous avez accordée au CSV Stroossen, et en particulier au bourgmestre!

Avec une progression de 9,5% de votes, le CSV a obtenu 5 sièges (+2) et le bourgmestre Nico Pundel est de loin l’élu avec le plus de voix : 2.313 (+73,9%).

La coalition CSV-LSAP a progressé de 1,7%. Comme la coalition de 2017-2023 a été confirmée, comme le parti ‘déi gréng’ a soutenu plusieurs idées et projets de la coalition précédente et comme nos programmes s’accordent bien, nous nous sommes décidés pour une coalition stable à 3 ‘CSV-LSAP-déi gréng’. La politique se fait par des gens pour les gens. Nous avons 6 années devant nous et un programme chargé. Si nous souhaitons avancer vite, les décisions doivent également tomber rapidement. Cela passe par un programme en accord et un bon vivre-ensemble de la majorité.

Le CSV Stroossen, avec toute son équipe, est engagé à 100% pour vous.

MÉI NO. MÉI STROOSSEN.

🇬🇧 Dear citizens of Strassen, Thank you for the confidence you have placed in the CSV Stroossen, and in particular in the mayor!

With an increase of 9.5% of votes, the CSV won 5 seats (+2) and Mayor Nico Pundel was by far the person elected with the most votes: 2,313 (+73.9%).

The CSV-LSAP coalition gained 1.7%.As the 2017-2023 coalition was confirmed, as the ‘déi gréng’ party supported several ideas and projects of the previous coalition and as our programs fit well togehter, we have decided to opt for a stable 3-way coalition ‘CSV-LSAP-déi gréng’. Politics is made by people for people. We have 6 years ahead of us and a full agenda. If we want to move forward quickly, decisions must also be taken quickly. This requires a programme that is in tune and a majority that is happy to live together.

The CSV Stroossen, with its entire team, is 100% committed to you.

MÉI NO. MÉI STROOSSEN.

Hits: 12

Beitrag deelen